Pd,egod;...

Общи условия за ползване

(4 гласа, рейтинг 5.00 от 5)
 • Посещения: 4454

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА MEBELIYANEV.COM

Внимателно прочетете тези общи условия преди да използвате този уеб сайт!Ако използвате този уеб сайт се счита че приемате и сте съгласни с посоченитe общи условия.Ако не приемате тези условия , не използвайте този уеб сайт.

I. ПРЕДМЕТ Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Янев Универсал ЕООД, гр.София, наричано по-долу за краткост доставчик, и клиентите, наричани по-долу ползватели и на информационният сайт MEBELIYANEV.COM, наричан по-долу MEBELIYANEV.COM.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 1. Наименование на Доставчика: Янев Универсал ЕООД 2. Седалище и адрес на управление: София , ул.Вълчо Георгиев 20 3. Адрес за упражняване на дейността: София , ул.Вълчо Георгиев 20

4. Данни за кореспонденция: София , ул.Вълчо Георгиев 20 III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА MEBELIYANEV.COM MEBELIYANEV.COM e информационен сайт, достъпен на адрес в Интернет MEBELIYANEV.COM.

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на MEBELIYANEV.COM и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с MEBELIYANEV.COM чрез интерфейса на страницата на MEBELIYANEV.COM, достъпна в Интернет - ако има бутон супи в продуктовата страниця на продукта.

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от MEBELIYANEV.COM при положение че има бутон купи на продуктовата страница.

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с MEBELIYANEV.COM, съгласно поддържаните от MEBELIYANEV.COM начини за разплащане - в момента не се подържат други начини на плащане освен плащане на място във фирменият магазин на мебели Янев.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от MEBELIYANEV.COM

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на MEBELIYANEV.COM в Интернет;

8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

9. Да осъществяват достъп до настоящите общи условия; Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от mebeliyanev.com чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес mebeliyanev.com или друго средство за комуникация от разстояние. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки,

Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Mebeliyanev.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Mebeliyanev.com в Интернет. Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчикът на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, освен когато изрично е посочено, че е включена в цената на съответната стока. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

10. Онлайн чрез сайта могат да се поръчат само продукти които имат бутон купи в продуктовата страница.Продукти които в продуктовата страница нямат бутон купи не могат да се поръчат онлайн.Продукти които в продуктовата страница нямат бутон купи могат да се поръчат само във фирменият магазин на Мебели Янев.В описанието на продуктите с безплатна доставка изрично е упоменато че доставката за тези продукти е безплатна.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА MEBELIYANEV.COM

Създаване на потребителски профил:

За да използва Mebeliyanev.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация",Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин.

Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчикът на посочения от Ползвателят нов Основен контактен електронен адрес.

Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателят, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчикът на посочения от Ползвателят нов Основен контактен електронен адрес.Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната. Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес. Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Mebeliyanev.com , може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2011 година. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчикът са определени в профила на всяка стока на сайта на Mebeliyanev.com.Снимките са илюстративни и Доставчика не носи отговорност в случай на разминаване в цветовете и моделите. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчикът в профила на всяка стока в сайта на Mebeliyanev.com.Стойността на пощенските, транспортните разходи и разходите за монтаж на мебелите, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчикът и се предоставя като информация на Потребителите в един от следните моменти преди сключване на договора: - В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на Mebeliyanev.com; - При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба; - При обобщаване на цялата поръчка на Потребителя и нейното потвърждаване; Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика. Информацията е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на Mebeliyanev.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на Mebeliyanev.com. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки. Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата Mebeliyanev.com или електронна поща. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им. Право на отказ от договора: Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката като изпрати е-мейл от е-мейла, с който e направена поръчката, на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител в който да посочи номера на поръчката, кода/овете на върнатия/те продукт/и и да уточни начина на връщане от Доставчика към него на платената от него сума и ако е нужно да посочи IBAN и (2) да върне продукта на Доставчика за сметка на потребителя. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в настоящите общи условия. За да бъде приет върнатия продукт е нужно: (1) Потребителят да изпрати е-мейл от е-мейла, с който e направена поръчката, на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в който да посочи номера на поръчката, кода/овете на върнатия/те продукт/и и да уточни начина на връщане от Доставчика към него на платената от него сума и ако е нужно да посочи IBAN и (2) да върне продукта на Доставчика за сметка на потребителя. Доставчикът следва да получи продукта с неговите оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана от клиента, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия на от Закона за защита на потребителите, заедно с касовата бележка, стоковата разписка, етикета на продукта и опаковката. В случай, че е била издадена фактура, е необходимо да бъде върната и тя.

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на матраци и други стоки, които са с нарушена опаковка и/или които имат специфичен начин на опаковане и които след разпечатването си не могат да бъдат възстановени в предходното състояние;

2. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

3. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

4. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

5. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

6. продукти в промоция, OUTLET продукти;

7. за доставка на стоки които са поръчани във физическият магазин на фирмата и не са поръчани по електронен път Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика като изпрати е-мейл от е-мейла, с който e направена поръчката, на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител в който да посочи номера на поръчката, кода/овете на върнатия/те продукт/и. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, като от тях се приспадне таксата за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми само по банков път на посочена от Потребителя банкова сметка. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за изпращане и доставка на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките. * Разопакован матрак или друга мека мебел който е със сгрешен размер или модел по вина на клиента не подлежи на подмяна. В случай на упражняване на право на отказ от договора за стоки, които представляват мебели, Потребителят е задължен да заплати всички разходи за демонтаж на мебелите и връщането им в склад на Доставчика. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока за отказ от договора.

Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Потребителя чрез сайта на Доставчика. В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 45 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията за предоставяне на информацията, предвидена в Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако предоставянето им е извършено на лице или електронен адрес, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на Потребителя – страна по договора.

VII. ПРОМОЦИОНАЛЕН ПРОБЕН ПЕРИОД Тридесет дневният промоционален пробен период важи само при закупуването на стоки - касаещ тест на размера и твърдостта на артикула и изрично е упоменато в описанието на артикула че се предоставя тридесет дневен промоционален пробен период за точно определения артикул. Промоционалният пробен период цели клиента да получи поръчаната от него стока и да сравни дали размера съвпада с необходимия и дали твърдостта на матрака отговарят на желаната от клиента твърдост. Не бързайте да разопаковате/разпечатвате артикула ако забележите, че има разминаване в размера или степента на твърдост не е тази която търсите. Не приемаме връщане на артикули с изменен търговски вид, разопакован текстил за спалня, спално бельо, завивки, възглавници, протектори за матраци, разопаковани детски матраци, разопаковани топ матраци. Заплатените суми за събиране на стоки, монтаж и транспорт не се възстановяват. Доставчикът си запазва правото да откаже замяна или връщане по своя преценка. Транспортните разходи по връщането на тествания продукт, и по получаването на новия артикул и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е отваряна и целостта й да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения.При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми.

Промоционалният тест период не важи за продукти със знак OUTLET, преоценени и разопаковани продукти и важи само за продукти в описанието на които изрично е упоменато че се продоставя промоционален тест период.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок. Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.В противен случай договора се счита за недействителен и се прекратява. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. В случай че Ползвателят е избрал да заплати стоката с наложен платеж, договорът за продажба от разстояние се счита за прекратен в следните случаи: - Ползвателят не заплати фактурата на куриера в момента на доставката. - Ползвателят е посочил неверен или неточен адрес или едновременно не е на посочения адрес в деня на доставката и не отговаря на телефоните, посочени за контакт, за да се договори с куриера за получаването на доставката

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До _______________________________________

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………

Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………….

Адрес на потребителя/ите - …………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

До: Янев Универсал ЕООД с ЕИК 175012942

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на - …………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение(заградете желаната опция):

 • Възстановяване на платената сума

 • Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното

 • Отбив от цената

 • Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

Прилагам следните документи (заградете желаната опция):

 • касова бележка или фактура;

 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Размер на претендираната сума: …………………………………………………………………

Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите: …………………………………………………………………

Подпис на потребителя (само при подаване на хартия): …………………………………………………………………

Дата: …………………………………

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за обработване на лични данни

Информация за администратора на лични данни:

“Янев Универсал” ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175012942, със седалище и адрес на управление: гр. София ул.Вълчо Георгиев 20, Тел: 0887333949; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

 • Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него;

 • Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;

 • При предвидено задължение по закон;

В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Цели на обработката:

 • установяване на самоличността Ви;

 • управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договор;

 • изготвяне на предложение за сключване на договор;

 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;

 • за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните услуги;

 • запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.

 • уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас;

 • анализ на клиентската история;

 • установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;

Данни, които обработваме на това основание:

На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

 • лични данни за контакт - адрес за контакт, имейл, телефонен номер;

 • данни за идентификация - трите имена, постоянен адрес;

 • данни за направените поръчки;

 • кореспонденция във връзка с цялостното обслужване - електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания, обратна връзка, която получаваме от Вас;

 • информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания;

o друга информация като :

 • Клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация;

 • IP адрес при посещение на интернет страницата ни;

 • Информация от действията Ви на сайта

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме. Без да ни предоставите горепосочените данни, не бихме могли да изпълняваме задълженията си по договора.

Предоставяме лични данни на трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Предоставяме лични данни на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • пощенски оператори и куриерски фирми;

 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството

 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Кога изтриваме данните, събрани на това основание

Данните, събрани на това основание изтриваме 2 години след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или друго основание.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

 • Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;

 • Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;

 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно- осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;

 • Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;

 • Удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

   

Кога изтриваме личните данни, събрани на това основание

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Например:

 • по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години),

 • задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

Предоставяне на данни на 3-ти лица

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас изготвяме подходящи за Вас предложения за продукти/услуги, като извършваме детайлни анализи на Ваши основни лични данни;

Детайлни анализи е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.

Данни, които обработваме на това основание:

На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Обикновено тези данни са имена, имейл, адрес, телефон.

Оттегляне на съгласие

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или просто данните ни за контакт.

Кога изтриваме данните, събрани на това основание

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 12 месеца след първоначалното им събиране.

ОБРАБОТКА НА АНОНИМИЗИРАНИ ДАННИ

Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи/ елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Лични данни, които сме получили от трети лица

Получаваме лични данни от трети лица, като социални мрежи. Такива данни са : имена, адрес, телефон, имейл.

Права на Потребителите

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Потребителят може да упражни правата си чрез формата за контакт или чрез изпращане на съобщение до имейла ни.

Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

 • Достъп до собствените си лични данни;

 • Коригиране (ако данните са неточни);

 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;

 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

 • Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 • Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Право на преносимост.

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение.

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Поддържане на регистър

Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговоряме. Този регистър съдържа цялата по- долу посочена информация:

 • Името и координатите за връзка на администратора

 • Целите на обработването;

 • Описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;

 • Категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни,

 • Включително получателите в трети държави или международни организации;

 • Когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;

 • Когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност

Сайта ни ползва бисквитки за да подобри работата ви със сайта. Информацията не се споделя с никого.

Сайта ни НЕ изисква никаква информация от потребителите които го посещават. Ние ще пазим информацията която ни изпратите през контактната форма на сигурно място. Цялата информация: вашите лични данни, телефон, имейл и други данни които ни изпратите като запитване не се споделя с никого и никога няма да бъде предоставяна на трета страна.

Taзи cтpaницa oбяcнявa пoвepитeлнocттa в дейността на Янев Универсал ЕООД, като собственик на сайта mebeliyanev.com, и ĸaĸвo знaчeниe имa тя зa нaшитe пoтpeбитeли.

Янев Универсал ЕООД запазва правото си да актуализира или да променя тази Декларация за поверителност по всяко време с оглед на подобряването и добавянето на нови фукционалности в сайта. Промяната на Декларацията няма да наложи изменения по отношение на личните данни. С оглед на посоченото, Ви съветваме да преглеждате настоящата Декларация за поверителност всеки път, когато използвате нашия сайт. Достъп до актуалната версия на документа получавате като кликнете върху бутона „Поверителност” в дясната горна част на всяка страница на сайта. 
В съответствие с настоящата Декларация за поверителност Вашите данни ще бъдат третирани като строго поверителни.

Вашето Съгласие

C пoлзвaнeтo нa caйтa ни mebeliyanev.com, Виe ce cъглacявaтe caйтa дa зaпишe нacтpoйĸитe Ви в биcĸвитĸa. Aĸo, нe жeлaeтe дa пoлyчaвaтe биcĸвитĸи (сооkіеѕ) oт нac, мoжeтe дa изĸлючитe тaзи oпция в нacтpoйĸитe нa бpayзъpa Ви, както и да използвате бутона за отказ в сайта ни. Повече информация може да получите на страницата ни с информация за бисквитки.

Haшият caйт cпaзвa Baшитe пoтpeбитeлcĸи пpaвa, cъглacнo изиcĸвaниятa нa Регламент (EС) 2016/679 .

Лични данни,събирани чрез сайта и как ги използваме 

Терминът „лични данни“ означава всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез един или повече специфични признаци. Пример за лични данни са името, адреса или e-mail адреса на лицето. 
Ние използваме предоставените от Вас лични данни, за да Ви информираме за продуктите и услугите които предлагаме. Може да използваме Вашия имейл адрес, за да отговорим на Ваши въпроси и коментари, за уточнение на поръчка направена чрез сайта  и за да ви информираме за събития свързани с дейноста на фирмата. Събраните лични данни чрез сайта се използват и за подобряване на неговото съдържание и функционалност, както и за предлагане на нашите продукти и  услуги на настоящи и потенциални клиенти, включително и на регистрираните потребители на сайта ни.

Mebeliyanev.com събира анонимна статистика за вашите посещения като IP адреси на посетителите и кои страници колко пъти са били посетени.Някои трети страни като Facebook , Google +  и Twitter могат да разберът че вие сте посещавали нашият сайт ако вие имате акаунти в тези социални мрежи.Ние не можем да ги контролираме.

Сигурност и запазване да данните

Янев Универсал ЕООД взема необходимите мерки за запазване на точността и актуалността на личните данни в нашите бази данни и осигуряваме защитата им. Ние пазим Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които са били събрани и за спазване на законовите изисквания за съхранение на документи.

Достъп до данни и промяна

Вие може да изискате достъп до или корекция на личните Ви данни, събрани чрез сайта ни: mebeliyanev.com, като ни уведомите на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..  Ще очакваме да предоставите достатъчно информация, за да успеем да идентифицираме Вашите лични данни.Своевременно ще отговорим на Вашето запитване. Запитвания за поправка или изтриване на лични данни се вземат предвид при спазване на приложимите законови изисквания за докладване на данни или задължения за съхранение на документи.

При положение че обработваме Ваши Лични данни, Вие имате следните права, които можете да упражните, като изпратите заявление по електлонен път на електронната ни поща : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Вашите права 


Право на достъп до личните Ви данни: Имате право да получите информация от нас дали се обработват лични Ви данни и ако това е вярно, да поискате достъп до тази информация - форма за контакт
Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неправилни, имате право да изискате да поправим тази информация относно вашите лични данни - форма за контакт
Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани и сте оттеглили съгласието си за това и не е налично основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате изтриване на личните Ви данни от наша страна - форма за контакт
Право на ограничаване на обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
Право на възражение срещу обработването: Имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни , ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични
Право на преносимост на данни: Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
Право на подаване на жалба в контролен орган: Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – КЗЛД

 

Лични данни на непълнолетни лица

Янев Универсал ЕООД не събира умишлено лични данни от лица под осемнадесет години. Ако, сте под осемнадесет години, молим не ни предоставяйте Вашите лични данни. Ако имате причина да вярвате, че дете е предоставило лични данни на сайта ни, молим да се свържете с нас на посочения е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  и ние ще премахнем тези лични данни от нашата база.

Ако, имате въпроси относно нашата Декларация за поверителност или относно начина, по който Янев Универсал ЕООД обработва личните Ви данни чрез сайта mebeliyanev.com, ще очакваме да се свържете с нас на тел. +359 887 333 949 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

С приемането на настоящите общи условия Ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Доставчика и упълномощени от него трети лица за целите на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, за бизнес анализи с цел подобряване на услугите, предоставяни от Доставчика, за маркетингови и рекламни цели и анализи на Доставчика, за предоставяне на информация относно маркетингови кампании, промоции и томболи, организирани от Доставчика, както и за други допустими от Закона за защита на личните данни цели. Личните данни, които Доставчикът събира задължително от клиентите си, във връзка с обработване и доставка на поръчките им, са посочени във формуляра за регистрация и в Кошницата при поръчка. Ползвателят доброволно предоставя и той може по всяко време да получи информация за използването и обработването на личните му данни. Доставчикът не предоставя личните данни на потребителите си на трети лица, извън изрично упоменатия по-горе случай на доставка на поръчки и предвидените в закона случаи, и предприема всички необходими мерки за тяхната защита. Доставчикът няма достъп до картови данни, както и до автентификационните данни при разплащане с кредитна или дебитна карта или чрез сметка в ePay.bg, и по никакъв начин не ги регистрира или съхранява. Достъп до тях имат съответно банката-издател на карата на клиента, ePay.bg и Банковата организация за разплащане с използване на карти в България - Борика. Те гарантират сигурността на данните на клиента. Предоставянето на лични данни е задължително само за поръчка на продукти в онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени при поръчка, са отбелязани със звездичка. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", В случай, че Ползвателят се е абонирал доброволно за информационния бюлетин, Доставчикът има право да му изпраща бюлетин на предоставения е-мейл адрес. Ползвателят може по всяко време да се откаже от получаването му чрез натискането на линка за отписване от бюлетина в получения имейл. Бисквитките са незабележими документи, които временно се съхраняват на твърдия ви диск и позволяват на Mebeliyanev.com да идентифицира вашия компютър следващия път, когато посетите сайта. Mebeliyanev.com използва 'бисквитки' само за да събере информация относно използването на нашия уебсайт.

Платформа за ОРС

Сайт на КЗП

X. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИСКВИТКИ

Защо използваме „Бисквитки” и как те подобряват mebeliyanev.com за Вас


Какво са „бисквитките”?

„Бисквитките” („Cookies”) са текстови компютърни данни, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначени за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и правилното поведение на дадена уеб страница, съобразено с неговите индивидуални предпочитания. „Бисквитките” обикновено съдържат името на уеб сайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

Как използваме „бисквитки”?

mebeliyanev.com използва „бисквитки”, за да се адаптира съдържанието на страницата към предпочитанията на потребителя и за оптимизиране на използването на уеб сайта. Чрез тях създаваме и анонимна статистика (относно поведението на потребителя в сайта) с цел подобряване структурата и съдържанието на сайта, за да бъдем максимално полезни за Вас.

При използването на уебсайта mebeliyanev.com ние използваме следните „бисквитки“:

• задължителни „бисквитки“ – тези „бисквитки“ са необходими за правилното функциониране на уеб сайта и предоставянето на нашите услуги и продукти на потребителите, както и гарантиране на сигурна уеб среда.
• функционални „бисквитки“ – тези „бисквитки“ ни помагат да персонализираме използването на уеб сайта спрямо потребителите с оглед Вашите предпочитания.
• рекламни „бисквитки“ – чрез тези „бисквитки“ получаваме информация как използвате нашата страница, за да съобразяваме предлаганото Ви рекламно съдържание с Вашите предпочитания.

Нямаме достъп до "бисквитки" на трети страни, а организациите на трети страни нямат достъп до нашите. Организациите на трети страни, които поставят бисквитки, имат собствени строги правила за поверителност.

„Бисквитките” и личните данни

Личните данни, които са събрани от „бисквитките”, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица и не се използват по никакъв начин, освен за целите на предоставяне на пълната функционалност на уеб сайта и при ползване на нашите услуги.

Изтриване на „бисквитките”

Ограничаването на употребата на „бисквитките” може да засегне някои от функционалностите, които интернет страницата предоставя на потребителя. Стандартният софтуер за сърфиране (браузър) по подразбиране позволява поставянето на „бисквитки”.

Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират автоматичното управление на „бисквитки” в браузъра или браузърът да информира всеки път, когато „бисквитка“ бъде закачена на устройството на потребителя. Подробна информация за възможностите това и как се използват „бисквитките” е на разположение в настройките на браузъра Ви.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми в срок до 7 дни по подходящ начин всички Ползватели на Mebeliyanev.com, които имат регистрация. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му едномесечен срок, че ги отхвърля. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес: Kupilesno.com/условия заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи: 1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 3. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна; 4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; 5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи; 6. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай прекратяването се отнася само до отделния договор за продажба на конкретната стока от електронния магазин. XII. ДРУГИ Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

 

 

 

 • Много удобни мебелигарантирано
 • Огромен избордоволни клиенти
 • Кратки срокове на изработкакоректен магазин
 • Свържете се с нас0887 333 949

Вход

създай акаунт